Yayınlar

A. MAKALELER / ARTICLES

SCI, SSCI, SSCI-E ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Özgür Araştırma, Makale, Derleme, Editöre Mektup, Teknik  Not ve Vaka Takdimi

  1. Sözüer, E. Altuntaş, G. ve Semerciöz, F. (2017). International entrepreneurship of small firms and their export market performance (Küçük işletmelerin uluslararası girişimciliği ile ihracat pazar performansları). European Journal of International Management, 11 (3): 365-382.

SCI, SSCI, SSCI-E ve AHCI Dışındaki İndeks ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Özgün Araştırma, Makale, Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not ve Vaka Takdimi Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleler

  1. Altuntaş, G. ve Yıldırım, B. F. (2022). Logistics specialist selection with intuitionistic fuzzy TOPSIS method (Sezgisel bulanık TOPSIS metodu ile lojistik uzman seçimi). International Journal of Logistics Systems and Management, 42 (1): 1-34.
  1. Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. ve Demirci, E. (2021). An intuitionistic fuzzy VIKOR model for student – employee selection in universities (Üniversitelerde kısmi zamanlı öğrenci seçimi için bir sezgisel bulanık VIKOR modeli). International Journal of Management and Decision Making, 20 (4): 349-375.
  1. Gheribi, E., Altuntaş, G. ve Bonadonna, A. (2018). Innovations in the foodservice business in large Polish cities (Polonya büyükşehirlerindeki yiyecek içecek işletmelerinde yenilikler). Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 17 (4): 59-67.
  1. Yavuz, M., Altuntaş, G. ve Kamaşak, R. (2016). The role of perceived stress and burnout levels on the relationship between entrepreneurial intention and self-efficacy (Girişimcilik yönelimi ve öz-yeterlilik arasındaki ilişkide algılanan stres ve tükenmişlik düzeyinin rolü). Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, 2016 (2): 733-745.
  1. Altuntaş, G., Demir, N. ve Noyan, A. (2016). The impact of entrepreneurial intensity on job stress: The mediating role of role ambiguity with evidence from top 1.000 industrial organizations of Turkey (Girişimcilik yoğunluğu ve iş stresi ilişkisine rol belirsizliğinin aracı etkisi: Türkiye’nin en büyük 1.000 işletmesi örneği). Journal of Business, Economics and Finance, 5 (1): 27-38.
  1. Kamaşak, R., Yavuz, M. ve Altuntaş, G. (2016). Is the relationship between innovation performance and knowledge management contingent on environmental dynamism and learning capability? Evidence from a turbulent market (Yenilikçilik performansı ile bilgi yönetimi ilişkisi çevresel dinanizm ve öğrenme yeteneği üzerinde de geçerli midir? Değişken bir pazar örneği). Business Research, 9 (1): 1-25.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, F. (2015). Inter-firm governance and relationship quality: A study on 3PL firms (İşletmeler arası yönetişim ve ilişki kalitesi: Üçüncü parti lojistik işletmeleri üzerine bir araştırma). Journal of Global Strategic Management, 17 (June): 30-40.
  1. Altuntaş, G., Sözüer, A. ve Semerciöz, F. (2015). Uluslararası girişimcilik ile ihracat performansı arasındaki ilişki: Türkiye’deki ihracatçı işletmeler örneği (The link between international entrepreneurship and export market performance: Evidence from exporters in Turkey). Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1): 65-78.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, F. (2015). Planlı davranış kuramını yenilikçiliğe uyarlamak: Kavramsal bir model (Adaptation of the theory of planned behavior to innovativeness: A conceptual model). Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7 (1): 30-43.
  1. Altuntaş, G. (2014). Girişimcilik ve stratejik yönetim ilişkisi: Bir stratejik girişimcilik modeli ve testi (The relationship between entrepreneurship and strategic management: A new model and test of strategic entrepreneurship). Research Journal of Business and Management, 1 (2): 103-129.
  1. Altuntaş, G., Semerciöz, F. ve Noyan, A. (2014). The effect of competitive rivalry on internal communication in private healthcare organizations: Evidence from Istanbul, Turkey (Rekabet şiddetinin özel sağlık kurumlarındaki iç iletişim üzerine etkisi: İstanbul, Türkiye örneği). Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 10 (1), 55-69.
  1. Dönmez, D., Altuntaş, G. ve Birgören, T. (2011). Girişimci yönetim biçimi ve finansal performans ilişkisi: Çanakkale Bölgesi’nde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma (The relationship between entrepreneurial management and financial performance: Evidence from the hotel industry in Çanakkale Region). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40 (2), 278-303.
  1. Altuntaş, G. ve Dönmez, D. (2010). Girişimcilik yönelimi ve örgütsel performans ilişkisi: Çanakkale Bölgesi’nde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma (The relationship between entrepreneurial orientation and organizational performance: Evidence from the hotel industry in Çanakkale Region). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39 (1), 50-74.
  1. Semerciöz, F., Altuntaş, G. ve Sundu, M. (2010). Contractual relations: An agency theory interpretation from a managerial point of view (Sözleşmesel ilişkiler: Yönetsel bakış açısıyla bir vekâlet kuramı yorumu). China – USA Business Review, 9 (1), 53-64.

Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Makaleler, Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar

  1. Altuntaş, G., Akca, M. ve Dönmez Polat, D. (2020). Yöneticiye duyulan güven ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide lider – üye etkileşiminin rolü (The role of leader – member exchange (LMX) on the relationship between trust in managers and intention to leave. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (12), 86-114.
  2. Ülgen, H. ve Altuntaş, G. (2010). Vak’a: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A. Ş. (Case Study: Istanbul Seabuses and Fast Ferries Inc.), İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 66 (Haziran), 119-148.

   Değiştirilmeksizin, Prof. Dr. Hayri Ülgen ve Yrd. Doç. Dr. S. Kadri Mirze’nin hazırlamış olduğu İşletmelerde Stratejik Yönetim kitabının 5. baskısında örnek olay olarak yer almıştır. / Has been published as a case study in the best-selling book of Strategic Management in Enterprises (5. th edition) by Hayri Ülgen (Ph. D.) and S. Kadri Mirze (Ph. D.).

B. BİLDİRİLER / PAPERS

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiriler

  1. Altuntaş, G., Semerciöz, F., Mert, A. ve Pehlivan, Ç. (2014). Industry forces, competitive & functional strategies and organizational performance: Evidence from restaurants in Istanbul, Turkey (Endüstri güçleri, rekabet stratejileri, işlevsel stratejiler ve örgütsel performans ilişkisi: Restoran işletmeleri örneği). Tenth International Strategic Management Congress, Rome, Italy: 19-21 June.
  1. Altuntaş, G., Semerciöz, F. ve Noyan, A. (2013). Linking competitive rivalry to internal communication in private healthcare organizations (Rekabetin şiddeti ile iç iletişim arasındaki ilişki: Özel sağlık kurumları örneği). Ninth International Strategic Management Congress, Riga, Latvia: 27-28 June.
  1. Altuntaş, G., Semerciöz, F. ve Eregez, H. (2013). Linking strategic and market orientations to organizational performance: The role of innovation in private healthcare organizations (Stratejik yönelim ve pazar yönelimi ile örgütsel performans arasındaki ilişkide yenilikçiliğin rolü: Özel sağlık kurumları örneği). Ninth International Strategic Management Congress, Riga, Latvia: 27-28 June.
  1. Semerciöz, F., Altuntaş, G. ve Sundu, M. (2009). Contractual relations: An agency theory interpretation from a managerial point of view (Sözleşmesel ilişkiler: Yönetsel bakış açısıyla bir vekâlet kuramı yorumu). Third International Conference on Social Sciences of The Social Sciences Research Society, Izmir, Turkey: 10-11 September.

   China – USA Business Review isimli akademik dergiden davet alarak makale biçimine çevrilmiştir / Has been published on China – USA Business Review upon invitation.

Ulusal Kongre, Sempozyum, Panel gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiriler

  1. Altuntaş, G., Semerciöz, F. ve Sözüer, A. (2019). Melek yatırımcıların yeni girişimleri değerlemede kullandıkları ölçütlerin belirlenmesi ve sınıflandırılmasına yönelik bir model önerisi (A model proposal for identification and classification of criteria angel investors use to evaluate new initiatives). 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye: 18-20 Nisan.
  1. Altuntaş, G., Özalp, B. ve Deniz, N. (2015). Örgüt kültürünün sosyal kaytarma davranışına etkisinde işyeri nezaketsizliğinin rolü (The role of workplace incivility in the impact of organizational culture on social loafing). 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye: 14-16 Mayıs.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, F. (2014). Uluslararası girişimcilik ve ihracat performansı: Türkiye’deki ihracatçı işletmeler (International entrepreneurship and export performance: Turkish exporters’ case). 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye: 22-24 Mayıs.
  1. Altuntaş, G. (2014). Girişimcilik ve stratejik yönetim ilişkisi: Bir stratejik girişimcilik modeli ve Borsa İstanbul BİST – 100 Endeksi’nde işlem gören işletmeler örneği (The relationship between entrepreneurship and strategic management: A new strategic entrepreneurship model and its test on businesses listed in Istanbul Stock Exchange BIST-100 Index). 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye: 08-10 Mayıs.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, F. (2013). Küçük işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetini planlı davranış kuramıyla açıklayan bir model önerisi (A model of internationalization for small businesses from the theory of planned behavior point of view) 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye: 30 Mayıs-02 Haziran.
  1. Altuntaş, G., Semerciöz, F. ve Demirci, E. (2013). Kurumsal girişimcilik çevresi ve örgütsel performans ilişkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören işletmeler örneği (The relationship between corporate entrepreneurship environment and organizational performance: Evidence from Istanbul Stock Exchange). 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmaris, Muğla, Türkiye: 02-04 Mayıs.

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Özet Olarak Yayımlanan Bildiriler

  1. Altuntaş, G. ve Çakrak, M. (2023). Criteria used in the corporate sustainability performance measurement of civil air transport businesses (Sivil hava taşımacılığı işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik performans ölçümünde kullanılan ölçütler). III. International Symposium on Sustainable Logistics, Mersin, Turkey: June 08-09.
  1. Güney, M. ve Altuntaş, G. (2019). Criteria used for cold chain 3PL selection (Soğuk zincir taşıyıcı seçimini etkileyen faktörler). V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Istanbul, Turkey: September, 19-20.
  1. Gheribi, E., Bonadonna, A., Altuntaş, G. ve Voytovych, N. (2018). Innovativeness in service business in selected examples from foodservice enterprises in big cities in Poland (Polonya’nın büyük şehirlerinin hizmet işletmleri olarak seçili örnek yiyecek kuruluşlarında yenilikçilik). The International Scientific Conference on Challenges in Social Sciences and Business, Dubai, UAE: March, 17-19.
  1. Altuntaş, G., Demir, N. ve Noyan, A. (2016). Entrepreneurship education: A friend or foe of entrepreneurial intent (Girişimcilik eğitimi: Girişimcilik niyetinin dostu mu, düşmanı mı)? International Conference on Business and Economics Studies, Washington, USA: February, 25-28.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, A. (2016). International small firms’ entrepreneurship and export market performance (Uluslararası küçük işletme girişimciliği ve ihracat pazar performansı). International Conference on Innovation and Management, Taipei, Taiwan: January, 13-15.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, A. (2015). Planlı davranış kuramını yenilikçiliğe uyarlamak: Kavramsal bir model önerisi (Adaptation of the theory of planned behavior to innovativeness: A conceptual model proposal). Ege Innovation Network, İnovasyon Ekosistemleri Aracılığıyla Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar” Kongresi, Seferihisar, İzmir: 26-27 Kasım.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, A. (2015). International small ventures’ entrepreneurship and export market performance (Uluslararası küçük işletme girişimciliği ve ihracat pazar performansı). Academy of International Business (AIB) 2015 Annual Meeting, Bengaluru, India: June, 27-30.
  1. Altuntaş, G. (2015). The role of employee satisfaction in organizational success: A Turkish municipality case (Örgütsel başarıda çalışan memnuniyetinin rolü: Bir Türk belediyesi örneği). International Research Conferences on Business, Economics and Social Sciences, Bangkok, Thailand: January, 29-30.
  1. Altuntaş, G. (2015). The role of organizational culture in communication satisfaction: A Turkish municipality case (İletişim tatmininde örgüt kültürünün rolü: Bir Türk belediyesi örneği). International Research Conferences on Business, Economics and Social Sciences, Singapore, Singapore: January, 25-26.
  1. Sözüer, A., Altuntaş, G. ve Semerciöz, F. (2013). International entrepreneurial orientation and performance outcomes in export markets (Uluslararası girişimcilik yönelimi ve ihracat pazarlarında performans çıktıları). International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: May, 10-11.
  1. Altuntaş, G., Sözüer, A., Doğan A. ve Demirbaş, H. T. (2013). The role of work hope on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intentions: Evidence from business students in Turkey (İş bulma umudunun girişimci öz yeterlilik ve niyeti üzerindeki rolü: Türkiye’deki işletme bölümü öğrencileri örneği). International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: May, 10-11.

Ulusal Kongre, Sempozyum, Panel gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Özet Olarak Yayımlanan Bildiriler

  1. Altuntaş, G., (2019). Lojistik işletmelerinde stratejik performans yönetimi – Bir dengeli ölçüm kartı modeli örneği (Strategic performance management in logistics businesses: A Balanced Scorecard Model sample). 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye: 27-28 Kasım.
  1. Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2018). Sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile personel seçimi: Lojistik işletmesi örneği (Personnel selection via intuitive fuzzy TOPSIS method: The case of a logistics business. 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye: 22-23 Kasım.
  1. Yavuz, M., Altuntaş, G., Kamaşak, R. (2016). Girişimcilik niyeti ile özyeterlilik inancı arasındaki ilişkide algılanan stres ve tükenmişlik düzeyinin rolü (The role of perceived stress and burnout levels on the relationship between entrepreneurial intention and self-efficacy). 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye: 25-28 Mayıs.

C. EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİKLER / EDITORIAL JOBS and REVIEWERSHIPS

Uluslararası Dergiler

  1. Editörler Kurulu Üyesi, Journal of Transportation and Logistics / Editorial Board Member, Journal of Transportation and Logistics.
  1. Editöryel Hakem Kurulu Üyesi, Academy of Strategic Management Journal (ASMJ) / Editorial Review Board, Academy of Strategic Management Journal (ASMJ).
  1. Hakem, Journal of Tourism Research and Hospitality / Reviewer, Journal of Tourism Research and Hospitality.
  1. Hakem, Information Resources Management Journal (IRMJ) / Reviewer, Journal of Tourism Research and Hospitality.
  1. Hakem, Yükseköğretim Dergisi / Reviewer, Journal of Higher Education.
  1. Hakem, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi / Reviewer, Canakkale Onsekiz Mart University Journal of Entrepreneurship and Development.
  1. Hakem, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Reviewer, Selçuk University Journal of Institute of Social Sciences.
  1. Hakem, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Reviewer, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences.
  1. Hakem, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Reviewer, Pamukkale University Journal of Institute of Social Sciences.
  1. Hakem, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Reviewer, Journal of Management and Economics Research.
  1. Hakem, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Reviewer, Yildiz Technical University Journal of Institute of Social Sciences.
  1. Hakem, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / Reviewer, Finance Politics and Economic Review.

D. BİLİMSEL KOMİTE ÜYELİKLERİ / SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERSHIPS

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel gibi Bilimsel Toplantılar

  1. International Conference on Entrepreneurs, Entrepreneurship: Challenges and Opportunities in the 21st Century (2017), Bucharest, Romania: May, 18-20.
  1. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (2015), Istanbul, Turkey: May, 28-30.

Ulusal Kongre, Sempozyum, Panel gibi Bilimsel Toplantılar

  1. Ulusal Liderlik Eğitimi Konferansı (2015), Ankara, Türkiye: Eylül, 18-19.

E. YÖNETİLEN TEZLER / THESIS SUPERVISED

Yüksek Lisans Tezleri

  1. H. Doğan (2021). “Ulaştırma Hizmetleri Alanında Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Deneyimsel Öğrenmeye İlişkin Algı ve Tatmin Düzeylerini Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran.
  1. M. Güney (2019). “Bozulabilir Ürün Üreten İşletmelerin Taşıyıcı Seçiminde Kullandıkları Kriterlerin ve Önem Derecelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, Aralık.
  1. M. Öztürk, (2016). “Lojistik Merkezlerin Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, Aralık.

F. YAPILAN TEZLER / DISSERTATIONS

Doktora Tezi

  1. Altuntaş, G. (2011). “Girişimcilik ve Stratejik Yönetim İlişkisi: Bir Stratejik Girişimcilik Modeli ve İMKB Ulusal – 100 Endeksinde Testi (Entrepreneurship and Strategic Management Relationship: A Strategic Entrepreneurship Model and Its Test on Istanbul Stock Exchange National – 100 Index)”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı, Mart.

Yüksek Lisans Tezi

  1. Altuntaş, G. (2021). “Melek Yatırımcıların Yeni Girişimleri Değerlemede Kullandıkları Ölçütlerin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları ile Önceliklendirilmesi: Türkiye Örneği (The priorization of evaluation criteria used by angel investors through multiple criteria decision-making approaches: Turkish Case)”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı, Mayıs.

Yayınlarımı(zı)n tümüne ve yayınlarım(ız)a yapılan tüm atıflara erişmek için tıklayınız.

Paylaş:
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • del.icio.us
 • Digg
 • FriendFeed
 • MySpace
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Tumblr
Go to Top